USDT 를 HEZ - Tether (USDT)에서 Hermez Network (HEZ)로 변환 - USDT/HEZ - programok-budapest.hu

1 btc a gmd-hez, Tipo de cambio BTC a HEZ

Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli: Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés Adatkezelés jogalapja:Az Érintett hozzájárulása GDPR 6.

1 btc a gmd-hez

Adatkezelés célja: Felhasználói fiók és rendelési adatok megtekintése. Adatkezelés időtartama: Az Érintett adatainak törléséig.

Felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. Adatkezelés célja: Rendelésekkel kapcsolatos visszaigazolások küldése, rendelések teljesítése, rendelésekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati kommunikáció. Adatkezelés időtartama: A rendelés teljesítését követő 5 évig Ptk.

Adatkezelés célja: A megrendelt termékek ellenértékének számlázása. Adatkezelés célja: Az Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által.

Tipo de cambio BTC a HEZ

Adatkezelés időtartama: Az ügyfélszolgálati ügyintézés lezárultáig. A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználót a kapcsolatfelvétel során elérni.

1 btc a gmd-hez

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő 1. Adatfeldolgozók Adatkezelő az adatokat a webhely üzemeltetése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni.

1 btc a gmd-hez

Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg. Adattovábbítás Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

1 btc a gmd-hez

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek Hozzáférés joga Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e.

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz. Helyesbítéshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy az 1 btc a gmd-hez indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

USDT 에서 HEZ 로 환율

Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapjaés ha a törlés feltételei fennállnak, törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra, de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az Érintett a tiltakozási jogával konvertálja a dogecoint a bitcoin-hoz az adatkezelés ellen.

1 btc a gmd-hez

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat 1 btc a gmd-hez, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik Adatkezelőnek továbbítsa vagy továbbíttassa az adatkezelővel, ha ez technikailag megvalósítható.

Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetett, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Tiltakozáshoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett bitcoin játékkript végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő direkt marketing reklámajánlatok küldése és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az Érintett bármikor tiltakozhat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt indokolatlan késedelem nélküllegfeljebb azonban 30 napon belül az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve 1 btc a gmd-hez hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat.

Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. Ha az Adatkezelő az Érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1.

Adatbiztonság Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A dokumentum frissítésének időpontja: